Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN.

Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever : De partij die opdracht geeft.

Opdrachtnemer : Kinder- en gezinscoach Lizette.

Praktijk Kindercoach Lizette is opgericht door L.M. van Lieshout-van den Berg, gevestigd in Sint-Oedenrode en ingeschreven bij de KvK Eindhoven onder nummer: 76229718.

Kindercoach Lizette richt zich op het coachen van kinderen , jongeren en gezinnen.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. In het kennismakingsgesprek met de opdrachtgever wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende coachovereenkomst door opdrachtnemer retour is ontvangen. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

Uitvoering van de opdracht

 • Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht uitgevoerd wordt. Zij zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een kinder- en gezinscoach verwacht mag worden.
 • Opdrachtnemer kan slechts meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.
 • Indien opdrachtnemer derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal zij daartoe slechts overgaan na daarover met opdrachtgever overeenstemming te hebben bereikt.

Geheimhouding

Alle informatie die tijdens de coaching sessies besproken wordt, zal vertrouwelijk behandeld worden. Opdrachtnemer is, tenzij zij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden. Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder(s)/verzorger(s).

Offertes en aanbiedingen

 • Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 • Aanbiedingen en offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten.

Tarieven

De tarieven zijn op aanvraag.

Reiskosten buiten Sint-Oedenrode worden in rekening gebracht.

Kort overleg, telefonisch of per e-mail, is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen.

Tariefswijzigingen worden minimaal een maand van te voren aangekondigd.

Vergoedingen

Kindercoaching wordt over het algemeen niet vergoed. Dit komt omdat coaching niet over ziekte of stoornissen gaat, maar over het leren van nieuwe vaardigheden. U kunt natuurlijk altijd bij uw zorgverzekering informeren of de aanvullende verzekering iets vergoedt. Mocht u om financiële redenen twijfelen om een afspraak te maken voor uw kind, bel of mail me dan. Er zijn altijd mogelijkheden om jullie eventueel toch te kunnen helpen.

Betaling

 • De opdrachtgever ontvangt na de sessie een factuur. Betaling door opdrachtgever dient te geschieden binnen een termijn van 8 dagen na factuurdatum. De opdrachtgever dient het bedrag over te maken naar rekening :                            NL64 RABO 0148 4493 52 t.n.v L.M. v Lieshout-van den Berg.
 • Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso) kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.

Annulering en opzegging

 • Wanneer opdrachtgever een reeds gemaakte afspraak met opdrachtnemer wenst te annuleren, dient dat uiterlijk 24 uur van te voren (telefonisch of per mail) aan opdrachtnemer te worden doorgegeven. Indien de annulering korter dan 24 uur van tevoren plaatsvindt, of in het geval er in het geheel geen annulering heeft plaatsgevonden , is opdrachtnemer gerechtigd de kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.
 • Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen ten allen tijde de overeenkomst opzeggen. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.

Verhindering

Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk. Dit kan per email of telefonisch. Tijdens de coaching sessie met kinderen , neem ik de telefoon niet op. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail of een app naar mij sturen. Bij afzegging door plotselinge ziekte is overleg mogelijk.

Regels rond afspraak

Er is geen officiële wachtruimte binnen de praktijk. De ouder/verzorger dient tijdens de coaching sessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na de sessie is er kort de gelegenheid om te zien/horen wat het kind gedaan /gemaakt heeft. Tijdens een tussentijdse en/of eindevaluatie worden de vorderingen m.b.t. het kind uitvoerig besproken. Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of ander soort hulpverlening.

Aansprakelijkheid

Het advies en de begeleiding van Kinder- en gezinscoach Lizette is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. Het kind zal zichzelf verder ontwikkelen in zijn/haar eigen proces. Dat zelfde geldt ook voor u en uw gezinsleden als jullie gezinstherapie volgen bij mij.

Voor lichamelijke- en psychische klachten van het kind, raadt de opdrachtnemer aan altijd contact op te nemen met de huisarts.

Vertrouwelijkheid en privacy

 • Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alles wat besproken is tijdens of in het kader van de dienstverlening. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de opdrachtgever is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 • Voor overleg met derden in het belang van het kind jonger dan 16 jaar, is toestemming vereist van de wettelijk gezag hebbende ouders en indien relevant van het kind.
 • Opdrachtnemer zal vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens van opdrachtgever en het kind, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).